Betalingsbetingelser – Baaring Musikefterskole

Skolebetaling

Til betaling af skolepenge giver staten et lovbefalet tilskud, som fastlægges ud fra husstandens indtægtsgrundlag 2 år før ønsket optagelse. Skolen søger dette tilskudt. Skema hertil fremsendes i foråret inden skoleåret starter via email til alle indmeldte familier.

 

Ugebetalingen udgør for år 24/25 kr. 2.850,- før fradrag af statsstøtten. Via følgende link kan der udregnes en næsten præcist fordeling af statens indkomstbetingede tilskud og forældrebetalingen.

 

I skolebetalingen er medregnet alle udgifter på Baaring Efterskole. Det være sig både rejser, kost & soloundervisning, dog ikke transport til/fra skolen, vaskeri og lommepenge.

 

Betalingen opkræves i 10 rater, med første betaling 1/7-2024 og sidste 1/4-2025. Skolebetalingen kan tilmeldes PBS.

Indmeldelsesgebyr og depositum:

Ved indmeldelse på Baaring Efterskole betales gebyr på kr. 1.500. Når beløbet er betalt er pladsen i udgangspunkt “sikret” i det pågælende skoleår. Optagelse er dog betinget af både betalt indmeldelsesgebyr og besøg på skolen med tilhørende samtale.

 

Beløbet dækker førstegangsbesøg, oprettelse i vores systemer og eventuelle flere samtaler/møder inden skolestart. Beløbet tilbagebetales ikke. Heller ikke hvis eleven fortryder sin optagelse eller af anden grund afbryder opholdet. Er en elev optaget på venteliste, og der ikke bliver plads, tilbagebetales et betalt indmeldelsesgebyr ultimo august ved skoleårets start.

 

Depositum udgør i skoleåret 23/24 kr 3.000,-

 

Depositum udgør i skoleåret 24/25 kr 3.000,-

 

Beløbet dækker eventuelt bevidst mislighold af skolens ejendom, bortkomst af nøgler eller eventuelle skyldige beløb i forbindelse med skolebetaling. Depositum skal være indbetalt senest 1/6 inden skolestart. Og udbetales igen ultimo august efter endt ophold. Ved afbrudt ophold udbetales depositum senest ved udgangen af måneden efter endt ophold.

Afbrydelse og bortvisning

Hvis en elev vælger at afbryde sit efterskoleophold, altså stoppe på skolen, skal det ske skriftligt til skolens ledelse. Der er et opsigelsesvarsel på 2 hele skoleuger (Ferieuger tæller ikke som skoleuger) fra førstkommende søndag efter modtagelse af skriftlig besked. Uanset om eleven bliver på skolen i de 2 uger, opkræves der forældrebetaling for begge uger. Skolen modtager ikke statslig elevsætte til elever, der ikke opholder sig på skolen. Derfor opkræves også statens andel af skolepengene for den del af de 2 skoleuger, hvor eleven ikke opholder sig på skolen.

 

Afbryder man opholdet inden der er gået 2 uger, får man ikke statstilskud, og opkræves derfor 2 x fuld ugepris.

 

Skolen kan bortvise en elev på grund af overtrædelse af reger om:

  • Euforiserende stoffer, øl og spiritus
  • Tyveri i forbindelse med ophold på skolen
  • Hvis eleven gentagne gange undlader at efterkomme påbud
  • Hvis eleven udviser en vedvarende adfærd, der er uforeneligt med skoleopholdet, herunder f.eks. voldelig, truende, sexistisk eller racistisk adfærd

 

Listen er ikke udtømmende.

 

Ved bortvisningen, uanset årsag, anses opholdet for afbrudt af eleven. Der gælder derfor samme betalingsbetingelser som ved afbrydelse af opholdet i utide (som ovenfor = 2 hele skoleuger).

bes-elever-klasselokale-1024x690-1

Fravær

Ønsker en familie at tage en elev ud i en uge eller længere, i forbindelse med ferie, udenfor skolens planlagte ferier, eller ved længerevarende sygdom – har man ikke krav på statsstøtte – og vil blive opkrævet fuld ugepris

Rebekka
Bedste musikefterskole
“Jeg valgte Baaring, da jeg søgte en kombination af et varmt og hjemligt fællesskab og høj professionalisme i både kreativ og faglig undervisning med grobund i musikken.

I dag er nogen mine bedste venner fra Baaring, selvom vi uddannelsesmæssigt er gået hver vores retning i livet, da fundamentet netop er bygget på kærlighed til musik.”

Rebekka Nordquist, årgang 14/15
Benedicte
Jeg er meget optaget af at udvikle mig musikalsk
Sidste år var mit mål, at jeg gerne ville gå på musikefterskole og være sammen med andre, der havde den samme interesse.

I år er jeg derudover meget optaget af at udvikle mig musikalsk.'

Benedicte, 10. kl. 2-årselev 22/23
Marie
Bedste Musikefterskole i Danmark - det er så fedt
Det allerbedste ved at gå på Baaring Efterskole er helt klart fællesskabet.

Der spilles musik på kryds og tværs af køn, årgange og fagligt niveau.

Det er så fedt.

Marie, 9. kl. 22/23
Oliver
Det var egentlig et nemt valg
Jeg har været på camp her tidligere, og så havde jeg ikke behov for at kigge på andre efterskoler.

Kærlighed ved første blik.

Oliver, 10. kl. 22/23
Frederik
Bedste Musikefterskole
Jeg valgte Baaring musikefterskole grundet den seriøsitet der er omkring musikken.

Du har plads til at drømme og gøre musikken til lige præcis det som man gerne vil have den til at være.

Jeg spiller fortsat masser af musik og havde nok ikke holdt ved, hvis det ikke var for Baaring efterskole.

Frederik Blicher, årgang 17/18

Josephine
Musik er et frirum
Det er der jeg kan trække vejret igen, hvis jeg føler jeg ikke kan få luft ude i den virkelige verden.

Derfor har jeg også valgt prøvefri 10.kl, for at kunne have fokus på musikken i stedet for prøverne til sommer.

Josephine, 10. Decim 22/23